VERKSAMHETSSYSTEM

VERKSAMHETSSYSTEM

Vårt verksamhetssystem är heltäckande för den verksamhet som bedrivs. Vi målsätter, mäter och utvecklar verksamheten enligt verksamhetssystemets regelverk. Ledarskap, ansvarstagande och engagemang från ledningens sida är väsentligt för att utveckla och underhålla ett verkningsfullt verksamhetssystem, där fördelar för alla intressenter, kunder, anställda, leverantörer, ägare, samhället i stort, uppnås.

Miljöpolicy

NyFrakt i Sverige AB skall genom aktivt miljöarbete verka för att minimera miljöbelastningen och skall, som ett minimum, leva upp till krav enligt lagar och förordningar inom miljöområdet, samt egna uppsatta miljömål.

Kvalitet

För NyFrakt i Sverige AB är kvalitet att uppfylla eller överträffa kundens krav och förväntningar. Genom att ständigt sträva efter att uppfylla satta mål för olika delar av vår verksamhet förtjäna våra kunders förtroende och uppfattas som deras förstahandsval av transportör.

Arbetsmiljö

Engagerade och kompetenta medarbetare i en bra arbetsmiljö är en av förutsättningarna för att NyFrakt i Sverige AB ska kunna uppfylla kraven i sina åtaganden och vara framgångsrikt. Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet. Arbetsmiljöfrågorna ska behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna. Grundläggande i verksamheten är att tillsammans med medarbetarna förbygga ohälsa och skador förorsakade av arbetet. Verksamheten påverkar miljön och det är viktigt att ständigt bevaka utvecklingen och så långt som möjligt minimera en negativ miljöpåverkan.

Trafiksäkerhetspolicy

NyFrakt i Sverige AB skall vara ett säkert företag för godsbefordran, som aktivt och konsekvent arbetar med trafiksäkerhetsfrågor. Ledord i arbetet skall vara: God planering- Rätt kompetens – Tydligt ledarskap – Professionellt utförande. Trafiksäkerheten är alltid vår första prioritet.

Alkohol och drogpolicy

NyFrakt i Sverige AB skall vara en alkohol och drogfri arbetsplats. All icke medicinsk användning av droger bland företagets anställda skall motverkas. Alla medarbetare i företaget skall vara observanta på missbruk och ställa upp och hjälpa de som har problem med alkohol eller andra droger.